Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1.     Vanessa De Clercq, gevestigd te Graspieperhof 28, 9080 Lochristi - BTW BE 0728.862.948. Website: www.vanessadeclercq.be - Telefoon: +32 476 99 40 64 - E-mail: info@vanessadeclercq.be.

1.2.     Alle door Vanessa De Clercq afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

1.3.     Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Vanessa De Clercq en de klant, die bij bestelling erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1.     Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Vanessa De Clercq. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Vanessa De Clercq werden bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2.     De bestellingen gemaakt via de website www.vanessadeclercq.be binden de klant op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3.     Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4.     Ondanks het feit dat de website van Vanessa De Clercq met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vanessa De Clercq niet. Vanessa De Clercq is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand aan de aankoop contact  opneemt met Vanessa De Clercq op het e-mailadres info@vanessadeclercq.be.

2.5.     Elke annulering van een bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Een annulering is slechts geldig indien zij uitdrukkelijk is aanvaard door Vanessa De Clercq. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de voorziene prijs van de bestelling, tenzij Vanessa De Clercq een hogere schade aantoont.

2.6.     Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Vanessa De Clercq. Vanessa De Clercq is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Prestaties die reeds werden geleverd, moeten vergoed worden.

2.7.     Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst / levering

3.1.     Vanessa De Clercq besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Vanessa De Clercq, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding door Vanessa De Clercq, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2.     De klant bezorgt aan Vanessa De Clercq in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Indien de nodige gegevens niet tijdig aan Vanessa De Clercq worden verstrekt, heeft Vanessa De Clercq het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3.     Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Vanessa De Clercq behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 Prijs

4.1.     De overeenkomst is gesloten aan de bij de bestelling vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de prijs die bevestigd werden door Vanessa De Clercq. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het plaatsen van de bestelling en de datum van de levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2.     Alle prijzen zijn exclusief btw en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De btw is ten laste van de klant.

Artikel 5 Betaling

5.1.     De facturen van Vanessa De Clercq zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten.

5.2.     Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3.     In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Vanessa De Clercq het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4.     Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Vanessa De Clercq, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 Overmacht

6.1.     Indien Vanessa De Clercq de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Vanessa De Clercq het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2.     Indien Vanessa De Clercq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Vanessa De Clercq gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1.     Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval gemeld worden binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering ervan door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen op straffe van verval gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan, eveneens door middel van een aangetekende brief, op straffe van verval.

7.2.     In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Vanessa De Clercq de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelling of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3.     De schadevergoeding waartoe Vanessa De Clercq op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelling bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4.     Vanessa De Clercq zal niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor gevolgschade en/of onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

Artikel 8 Overdracht van rechten

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens Vanessa De Clercq heeft voldaan.

Artikel 9 Persoonsgegevens

Door te bestellen via de website van Vanessa De Clercq, staat de Koper uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Vanessa De Clercq zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

11.1. De voor of na de totstandkoming van de bestelling aan de klant ter hand gestelde stukken en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten blijven eigendom van Vanessa De Clercq. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

11.2.  De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Vanessa De Clercq verstrekte concepten of ontwerpen blijft bij Vanessa De Clercq, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

11.3. Vanessa De Clercq is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Geschillenregeling

12.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Vanessa De Clercq van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2. Het is de klant verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met Vanessa De Clercq afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanessa De Clercq. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3. Een eventueel in gebreke blijven van Vanessa De Clercq om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5. In de relatie tussen Vanessa De Clercq en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Vanessa De Clercq worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze.